Szkolenia zamknięte - Bento Marek Naumiuk

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Szkolenia zamknięte

Zakres tematyczny warsztatów:
Menadżerskie    
 • prowadzenie rekrutacji     
 • budowanie zespołów     
 • zarządzanie i motywowanie podwładnych     
 • coaching
 • wystąpienia publiczne, prowadzenie prezentacji     
 • wspieranie rozwoju podwładnych
 • oceny okresowe pracowników
 • wprowadzanie zmian (realizuję w ramach Szkoły Zrządzania Zmianą)
 
Handlowe
 • standardy wizyty handlowej
 • etapy i techniki sprzedaży
 • obsługa klienta
 • merchandising
 • negocjacje handlowe
 
Windykacyjne handlowe
 • odzyskiwanie trudnych należności

 
Moja ambicją  jest by proces szkoleniowy był jak najlepiej dostosowany do aktualnych  potrzeb i przyniósł spodziewane efekty. Dlatego też przykładam ogromną  wagę do  każdego etapu.
1. Przed szkoleniem
a. Stan obecny a stan pożądany
b. Analiza kompetencji (wywiady, ankiety, obserwacja pracy, testy, badanie Facet5 lub DiSC)
c. Projekt warsztatu (opracowanie programu, przygotowanie ćwiczeń i zadań, konsultacja i akceptacja)
d.  Przed rozpoczęciem programu motywująca komunikacja mailowa do  uczestników przedstawiająca program, korzyści z uczestnictwa, metody  pracy, sposób komunikacji oraz działania przed, w trakcie i po szkoleniu
2. Realizacja warsztatu
a. Szkolenie ma charakter aktywny, warsztatowy by uczestnicy mieli poczucie bycia twórcą rozwiązań
b. W zależności od celów warsztat jedno- lub wieloetapowy
c. Informacja zwrotna i coaching „in-time”
3. Po szkoleniu
a. Indywidualne plany działania
b. Coaching
c.  Ewaluacja szkolenia
d. Raport i wnioski poszkoleniowe
 
Metodyka
Każdy warsztat prowadzony jest w sposób maksymalnie interaktywny. Niezbędna ilość wiedzy teoretycznej i schematów jest dostosowana do celów szkoleniowych, a główny akcent interaktywny to ćwiczenia.
Są to:
• Scenki nagrywane i omawiane na forum
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe
• Dyskusje
• Mini prezentacje
• Analizy przypadków
• Symulacje
• Gry
Taka metodyka gwarantuje wzrost samoświadomości uczestników, poznanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz motywację do pracy nad sobą.
Materiały dla uczestników
Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń na szkoleniach i dodatkowo otrzymują listę rekomendowanych lektur, pozwalających na poszerzenie wiedzy w danym temacie.

 
Aby proces pomiaru był wiarygodny, jestem gotowi dokonać pomiaru na czterech poziomach wg teorii Dr. Donalda Kirkpatricka.
Poziom 1 - Reakcja
Opis i cel pomiaru:
Informacja na temat opinii uczestników dotyczącej szkolenia w kontekście pracy zawodowej.
• Które elementy były skuteczne a które wymagają poprawy?
• Silne i słabe strony trenera
• Jakie elementy środowiska szkoleniowego wspierały / osłabiały efektywność szkolenia?
• Które z działań organizacyjnych podjęto, a których nie?
Narzędzia:
Standardowym  narzędziem jest ankieta. Jej celem jest zbadanie, jak oceniona została  wartość merytoryczna i praktyczna programu, jakość materiałów  szkoleniowych, praca trenera
Poziom 2 - Wiedza / nauka
Opis i cel pomiaru:
Informacja dotycząca przyrostu wiedzy tj.
• Do jakiego stopnia uczestnicy opanowali wiedzę na temat umiejętności?
• Do jakiego stopnia wiedzą jak ja stosować?
Narzędzia:
Testy
Poziom 3 - Transfer wiedzy / zachowanie
Opis i cel pomiaru:
Informacja dotycząca stosowania w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniu
Narzędzia:
Obserwacje zachowań w trakcie pracy, coaching, sesje wzmacniające umiejętności, informacja zwrotna 180⁰ / 360⁰
Poziom 4 - Rezultaty biznesowe
Opis i cel pomiaru:
Informacja o efektach biznesowych
Narzędzia:
Miary zbierane w ramach systemów zarzadzania
Bento Marek Naumiuk
Legionowa 4/7
20-048 Lublin
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2023
Wróć do spisu treści